سیرعشق

دارم کتاب سیر عشق الن دوباتن را می خوانم.ازکجا انتحاب کردم؟دکتر سرگلزایی عزیز متنی برآن در کانال اش نوشته بود.چقدر سلیقه وذایقه ادمها خاص هست.مثل درخیلی موارد انتخابها یکیست.کتاب جز از کل هم خیلی سرصداکرداما تا صفحه پنجاه بیشتر نرفتم.انهم کشان کشان.اما سیرعشق خود عشق هست.مثل غذای خوشمزه ک نخواهی تمام شود!نگاهی روانشناسانه به زندگی یک زوج .واینکه عشق صرفا برخورد دونگاه و این حرفها نیست نگهداری مراقبت می خواهد یعنی تازه با نگاه شروع می شود!

خب من نمی توانم منسجم بنویسم .هرچه درسیا ذهنم باشد می اید.مثل اینکه دلم برای اینستا تنگ شده امابرای تلگرام نه.

چقدروقت اضافه می اید!

/ 2 نظر / 227 بازدید
اهورا

فيلتر سراسري بدم نبوده. شمارو از لاكتون بيرون كشيد.

Baran

به به....یعنی نگهداری و مراقبت می خواهد....[قلب] دقیقا مثل اشیاء توی گنجه. که گردگیری لازمن. دقیقا مثل گلهای گلدان های بالکن شما...که در انتظار دستهای مهربان تان هستند و می شنگند...[قلب][بغل] لیلابانوی آبی ام[ماچ][قلب]