جبر زندگی

به تجربه یادگرفتم هیچ چیزرابا قاطعیت بیان نکنم.گاهی میگفتم من اینکاررامحال است بکنم و روزگار کاری کرد که مجبور شدم انجام دهم و یا حتمن این کار را انجام میدهم و باز به شکلی نتوانستم انجام دهم.

و گاهی هم ادم مجبور است بد را به جای بدتر انتخاب کند.

زندگی و روزگار با کسی سرشوخی ندارد..درسها و قوانینی دارد که اگر یاد بگیریم خوب بازی میکنیم وگرنه می بازیم.

/ 2 نظر / 30 بازدید
سارا

[دست][دست]