پردیس

شخصی

خطا و اشتباه

ایا نباید نادرست رفتار کند؟

چرا او نتواند مثل همه ما یک بشر درحال ویرانی باشدو اشتباهات خاص خود را یکی پس از دیگری انجام دهد؟

ایا منظورت این است که اوباید روش خودرا کنار گذاشته و دیدگاه تورا درپیش گیرد؟وطبق نظریه تو هرچند ناصواب زندگی کند؟حتا بیش از این تو میخواهی او از خواستهای خود چشم پوشیده و تمایلات تورا جامه عمل بپوشاند؟افرادی که دارند اشتباه میکنند هیچگاه عملن فکر نمیکنند که درحال اقدام اشتباه هستند .شاید بعدها دریابند امادرحین اجرای اشتباه نادرستی ان را درک نخواهند کرد.حال چگونه خواهند توانست بدون اینکه مرتکب اشتباه شوند درک نمایند که رفتارشان نادرست بوده؟

-اما این نوعی اتلاف و هدر دادن است ایا مردم مجبورند اینطور باشند؟یعنی ابتدا عمل اشتباه را انجام دهند و بعد بفهمند که چه خطایی کرده اند؟

-بله .اما این خصلت بشر است .اول نادرست را عمل میکند و بعد انرا تشخیص میدهد .درمعرض خطا بودن انهارا به کسب تجربه رهنمون میکند و اغلب به تجارب ارزشمندی دست مییابند که دراین صورت اگر بیشتر محتاط و کمتر خطاکار باشند امکان دریافت تجارب را نخواهند داشت .اگر مردم رفتارشان انطور که شما تمایل دارید لغزش ناپذیر و مصون از اشتباه باشد خاطره ها تاریخچه ها و سرگذشتها به صورتی خسته کننده کسالت بار و غیرقابل مطالعه میشوند .

ایا هنوز هم پیشنهاد تواین است که یک گروه کوچک از اشخاص کامل  صالح و لغزش ناپذیر قدرت داشته باشند که برگروهی به مراتب بزرگتر شامل افراد ناکامل ناصالح و خطاکار سلطه داشته و فرمان دهند که چگونه زندگی شان را اداره کنند؟

                                         برگزیده از کتاب "چگونه منطقی زندگی کنیم "البرت الیس

+ l.a ; ٩:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
comment نظرات ()