پردیس

شخصی

» ۱۳٩٦/٤/۱٧ :: باخت باخت
» ۱۳٩٦/٤/۱٠ :: اگاهی
» ۱۳٩٦/۳/٥ :: روزانه
» ۱۳٩٦/٢/٧ :: بلبل خرما
» ۱۳٩٦/۱/٢٤ :: متضاد!
» ۱۳٩٥/۱٢/٤ :: نمی نویسم
» ۱۳٩٥/۱۱/۱٦ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٦
» ۱۳٩٥/۱٠/۱ :: دایی جان
» ۱۳٩٥/٩/۳ :: چالش
» ۱۳٩٥/۸/٧ :: قرار بود نویسنده شوم!
» ۱۳٩٥/٧/۱ :: لان توری
» ۱۳٩٥/٦/۱ :: روزانه
» ۱۳٩٥/٥/٢ :: روزانه
» ۱۳٩٥/٤/۱ :: بگذاریم زمین بخورند!
» ۱۳٩٥/۳/٦ :: نمیدانم چه عنوانی بگذارم
» ۱۳٩٥/٢/۱ :: نقطه مقدس
» ۱۳٩٥/۱/٧ :: روابط نامرئی رفتارها
» ۱۳٩٤/۱٢/۱ :: تروما
» ۱۳٩٤/۱۱/۱ :: دلخوشی
» ۱۳٩٤/۱٠/۱ :: رها
» ۱۳٩٤/٩/۱ :: خواسته فرزندان نه پدر مادران
» ۱۳٩٤/۸/۱ :: یک گل
» ۱۳٩٤/٧/٢ :: پیام عجیب!
» ۱۳٩٤/٦/٩ :: هستم!
» ۱۳٩٤/٥/۱٥ :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» ۱۳٩٤/٤/۳ :: سفر
» ۱۳٩٤/۳/٢ :: ماهرانه عبور کنیم!
» ۱۳٩٤/٢/۱ :: دقیقه 90!
» ۱۳٩٤/۱/٥ :: سفر به چا لوس 1
» ۱۳٩۳/۱٢/۱ :: رنگها می ایند...
» ۱۳٩۳/۱۱/۱ :: دوستانی بهتر از آب روان.......
» ۱۳٩۳/۱٠/٦ :: تفکر ،رفتار
» ۱۳٩۳/٩/٢ :: صبحانه
» ۱۳٩۳/۸/۳ :: روزانه
» ۱۳٩۳/٧/٢ :: خرید بی دغددغه
» ۱۳٩۳/٦/۱ :: دمی باغم بسربردن جهان یکسر نمی ارزد!
» ۱۳٩۳/٥/۱ :: خاطره دریا
» ۱۳٩۳/٤/۱ :: روزانه
» ۱۳٩۳/۳/۱ :: بنفشه افریقا یی
» ۱۳٩۳/٢/۱ :: توجه
» ۱۳٩۳/۱/٤ :: نگین سبز کویر
» ۱۳٩٢/۱٢/۱ :: نقاشی
» ۱۳٩٢/۱۱/۱ :: جشنی به زیبایی یک رویا
» ۱۳٩٢/۱٠/۱ :: خودآ
» ۱۳٩٢/٩/٦ :: عسر
» ۱۳٩٢/۸/۳ :: تفاوت سن
» ۱۳٩٢/٧/٢٦ :: دیدار یک معلم
» ۱۳٩٢/٧/٢٥ :: نگاهی به خود
» ۱۳٩٢/٧/٢۱ :: فر دوسی
» ۱۳٩٢/٧/٢٠ :: نظرگذاشتن در وبلاگها
» ۱۳٩٢/٧/۱٩ :: چیدمان پاییزی
» ۱۳٩٢/٧/۱٧ :: خانه عروسک
» ۱۳٩٢/٧/۱٦ :: آشپزی های من
» ۱۳٩٢/٧/۱٥ :: روزهایی زیبا
» ۱۳٩٢/٧/۱٤ :: روزانه
» ۱۳٩٢/٧/۱۳ :: بلند میشم!
» ۱۳٩٢/٧/۱٢ :: my pending books
» ۱۳٩٢/٧/۱۱ :: نمیتونم بگم!
» ۱۳٩٢/٧/۱٠ :: عکس
» ۱۳٩٢/٧/۱٠ :: از یاد نمیروند.........
» ۱۳٩٢/٧/۸ :: عکس
» ۱۳٩٢/٧/٧ :: سو غاتی
» ۱۳٩٢/٧/٥ :: آب رنگ
» ۱۳٩٢/٧/٤ :: پاییز دل انگیز!
» ۱۳٩٢/٧/۳ :: خاطره ها
» ۱۳٩٢/٧/۱ :: ۱۳٩٢/٧/۱
» ۱۳٩٢/٦/۳۱ :: آ ب ر نگ
» ۱۳٩٢/٦/٢٩ :: حوض نقاشی
» ۱۳٩٢/٦/٢٧ :: ....
» ۱۳٩٢/٦/٢٤ :: ساعتها
» ۱۳٩٢/٦/٢۳ :: دانش اموزام
» ۱۳٩٢/٦/٢٢ :: غرو ر وتعصب
» ۱۳٩٢/٦/٢٠ :: کوچه باغی
» ۱۳٩٢/٦/٢٠ :: farewell summer
» ۱۳٩٢/٦/۱٩ :: ماجرای قطا ر شهر ی
» ۱۳٩٢/٦/۱۸ :: سوتی
» ۱۳٩٢/٦/۱٧ :: ایده های رنگارنگ
» ۱۳٩٢/٦/۱٥ :: عصر جمعه
» ۱۳٩٢/٦/۱٤ :: مهمونی عصرونه
» ۱۳٩٢/٦/۱٤ :: وبهای شخصی
» ۱۳٩٢/٦/۱٢ :: اگاهی
» ۱۳٩٢/٦/۱۱ :: عکس درمانی
» ۱۳٩٢/٦/۱٠ :: قمریها
» ۱۳٩٢/٦/٩ :: خبرها
» ۱۳٩٢/٦/٦ :: جمله های بامزه!
» ۱۳٩٢/٦/٤ :: دیداری شنیداری لمسی
» ۱۳٩٢/٦/۳ :: تور معنوی یک روزه
» ۱۳٩٢/٦/۱ :: معلم های من!
» ۱۳٩٢/٥/۳٠ :: نازنازان
» ۱۳٩٢/٥/٢٩ :: روز جهانی لیلا!
» ۱۳٩٢/٥/٢۸ :: عذرخواهم!
» ۱۳٩٢/٥/٢٧ :: نقا شیها
» ۱۳٩٢/٥/٢٦ :: کارو زندگی
» ۱۳٩٢/٥/٢٤ :: روزانه
» ۱۳٩٢/٥/٢٢ :: خلاقیت با چینی شکسته!
» ۱۳٩٢/٥/٢٢ :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» ۱۳٩٢/٥/٢٢ :: شفای کو دک درو ن2
» ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: شفا ی کود ک درون
» ۱۳٩٢/٥/٢٠ :: روزانه
» ۱۳٩٢/٥/۱۸ :: مبارک!
» ۱۳٩٢/٥/۱٥ :: زندگی
» ۱۳٩٢/٥/۱٥ :: تا اینکه...........
» ۱۳٩٢/٥/۱٥ :: روز دوستی
» ۱۳٩٢/٥/۱٤ :: افطاری
» ۱۳٩٢/٥/۱۳ :: تولدی دیگر!
» ۱۳٩٢/٥/۱٢ :: تغییر
» ۱۳٩٢/٥/۱۱ :: عکس
» ۱۳٩٢/٥/۱٠ :: مقدمات شیرین!
» ۱۳٩٢/٥/٧ :: عکس
» ۱۳٩٢/٥/٧ :: واژه ها
» ۱۳٩٢/٥/٦ :: عکس
» ۱۳٩٢/٥/٥ :: برون ریزی احساسات
» ۱۳٩٢/٥/٤ :: عکس
» ۱۳٩٢/٥/۳ :: گم میکنم!
» ۱۳٩٢/٥/۱ :: طر احی
» ۱۳٩٢/٥/۱ :: سکوت
» ۱۳٩٢/٤/٢٩ :: تنهایی
» ۱۳٩٢/٤/٢٩ :: پرسش و پاسخ موقع افطار
» ۱۳٩٢/٤/٢۸ :: هدیه های من!
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: عکس
» ۱۳٩٢/٤/٢٦ :: روزانه
» ۱۳٩٢/٤/٢٥ :: نقد فیلم در دنیایی بهتر
» ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: bucket of gifts
» ۱۳٩٢/٤/٢۱ :: بابا لنگ دراز
» ۱۳٩٢/٤/٢٠ :: روزانه
» ۱۳٩٢/٤/۱٩ :: افطاری سبک
» ۱۳٩٢/٤/۱۸ :: ماه رمضون رسید
» ۱۳٩٢/٤/۱٧ :: دعوت
» ۱۳٩٢/٤/۱٦ :: کلاس طر ا حی
» ۱۳٩٢/٤/۱٤ :: نقاشی خونه
» ۱۳٩٢/٤/۱۳ :: فصل ها
» ۱۳٩٢/٤/۱٢ :: نقاشی در نقاشی!
» ۱۳٩٢/٤/۱۱ :: جمله های موندگار!
» ۱۳٩٢/٤/٩ :: هدیه
» ۱۳٩٢/٤/۸ :: لحظه سبک شدن
» ۱۳٩٢/٤/٦ :: داستان یک عکس
» ۱۳٩٢/٤/٦ :: تابستون!
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: روزانه
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ارایش طبیعت
» ۱۳٩٢/٤/٢ :: طرا حی
» ۱۳٩٢/٤/۱ :: ازخودم تا.............
» ۱۳٩٢/۳/۳۱ :: رقص پا
» ۱۳٩٢/۳/۳٠ :: کارت افرین ها!
» ۱۳٩٢/۳/۳٠ :: روزانه
» ۱۳٩٢/۳/٢٩ :: ز ند ان بدون دیوار
» ۱۳٩٢/۳/٢۸ :: ا زادی در خلوت
» ۱۳٩٢/۳/٢٧ :: ساعاتی کنار یک دوست
» ۱۳٩٢/۳/٢٤ :: آّ ب ر نگ
» ۱۳٩٢/۳/٢٢ :: عتیقه(انتیک)
» ۱۳٩٢/۳/٢٢ :: بهشت
» ۱۳٩٢/۳/٢٢ :: ذوق!
» ۱۳٩٢/۳/٢٠ :: ...........
» ۱۳٩٢/۳/۱٩ :: اتفاقی در زندگی من!
» ۱۳٩٢/۳/۱٩ :: بی صداقتی
» ۱۳٩٢/۳/۱۸ :: سبک گلچین 3
» ۱۳٩٢/۳/۱٦ :: سبک گلچین 2
» ۱۳٩٢/۳/۱٦ :: سبک گزینشی یا گلچین! 1 eclectic style
» ۱۳٩٢/۳/۱٥ :: عکس
» ۱۳٩٢/۳/۱٤ :: seize the day
» ۱۳٩٢/۳/۱٤ :: معضل خرید!
» ۱۳٩٢/۳/۱۳ :: کلکسیون فنجون!
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: دیداری شیرین!
» ۱۳٩٢/۳/۸ :: surprise
» ۱۳٩٢/۳/٧ :: نقاشی سفال
» ۱۳٩٢/۳/٥ :: تربیت فرزند
» ۱۳٩٢/۳/٥ :: پرورش گل
» ۱۳٩٢/۳/٤ :: خلوتها!
» ۱۳٩٢/۳/۳ :: خاطرات2
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: عکس اشپزی
» ۱۳٩٢/٢/۳۱ :: سفال
» ۱۳٩٢/٢/۳۱ :: خاطرات
» ۱۳٩٢/٢/٢٩ :: نمایشگاه گل !
» ۱۳٩٢/٢/٢٩ :: چیدمان پازل زندگی
» ۱۳٩٢/٢/٢۸ :: بر باد رفته
» ۱۳٩٢/٢/٢٧ :: نقاشی در اشپزی!
» ۱۳٩٢/٢/٢٦ :: دور و نزدیک!
» ۱۳٩٢/٢/٢٥ :: آسمون
» ۱۳٩٢/٢/٢٥ :: رویاهای یاسی رنگ!
» ۱۳٩٢/٢/٢۳ :: روزانه
» ۱۳٩٢/٢/٢٢ :: لحظه
» ۱۳٩٢/٢/٢۱ :: بهار بهار!
» ۱۳٩٢/٢/٢٠ :: آشپزی
» ۱۳٩٢/٢/۱٩ :: انزل پنزل
» ۱۳٩٢/٢/۱۸ :: اشپزی دلخواه
» ۱۳٩٢/٢/۱٧ :: هفته م ع ل م
» ۱۳٩٢/٢/۱٦ :: عکس
» ۱۳٩٢/٢/۱٦ :: شکوفه سیب
» ۱۳٩٢/٢/۱٥ :: تو لد دخترم
» ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: سه پرسش
» ۱۳٩٢/٢/۱۳ :: عکس روز م ع ل م
» ۱۳٩٢/٢/۱٢ :: جمعی ادبی و هنری
» ۱۳٩٢/٢/۱٢ :: سرانجام لیلابه کلاس ورزش میرود!
» ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: یک جمعه ظهر!
» ۱۳٩٢/٢/۸ :: دلخوشیهایی که نمی بینیم!
» ۱۳٩٢/٢/۸ :: جوگیریات!
» ۱۳٩٢/٢/٧ :: دلخوشیها کم نیست!
» ۱۳٩٢/٢/٦ :: رمان های خاطره انگیز
» ۱۳٩٢/٢/٦ :: محکم باش!
» ۱۳٩٢/٢/٦ :: مشکل نت
» ۱۳٩٢/٢/٥ :: ۱۳٩٢/٢/٥
» ۱۳٩٢/٢/٤ :: توضیح!
» ۱۳٩٢/٢/۱ :: دلخوشیها کم نیست.........
» ۱۳٩٢/۱/۳۱ :: خوشبختی های کوچک
» ۱۳٩٢/۱/۳٠ :: عکس
» ۱۳٩٢/۱/٢۸ :: استرس
» ۱۳٩٢/۱/٢٦ :: وبلاگهای خارجی
» ۱۳٩٢/۱/٢٦ :: ما برای وصل کردن امدیم نی ..................
» ۱۳٩٢/۱/٢٦ :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» ۱۳٩٢/۱/٢٥ :: برمیگردم
» ۱۳٩٢/۱/٢٤ :: گلدوزی
» ۱۳٩٢/۱/٢۳ :: داستان یک عکس
» ۱۳٩٢/۱/٢٢ :: نقاشی
» ۱۳٩٢/۱/٢۱ :: گل انگشتانه
» ۱۳٩٢/۱/٢۱ :: مادرهای نادان!
» ۱۳٩٢/۱/٢٠ :: دوست
» ۱۳٩٢/۱/٢٠ :: ............
» ۱۳٩٢/۱/۱٩ :: کنج خلوت من!
» ۱۳٩٢/۱/۱۸ :: گل آهار
» ۱۳٩٢/۱/۱٧ :: روزانه
» ۱۳٩٢/۱/۱٦ :: رامسر5
» ۱۳٩٢/۱/۱٦ :: رامسر4
» ۱۳٩٢/۱/۱٤ :: رامسر3
» ۱۳٩٢/۱/۱٤ :: رامسر 2
» ۱۳٩٢/۱/۱٢ :: نوروز 92 رامسر
» ۱۳٩٢/۱/٧ :: خدانگهدار
» ۱۳٩٢/۱/٦ :: مشاهدات در عید دیدنی!
» ۱۳٩٢/۱/٤ :: شخصیت سالم
» ۱۳٩۱/۱٢/۳٠ :: سال 1392 مبارک___________
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٩ :: سال نو مبارک__________________
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۸ :: عکس از نمادهای ایرانی
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ :: هدیه زیبای دوست
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٦ :: سوغات
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٥ :: عکس
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۳ :: بیربط
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٢ :: سفارشی
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۱ :: ماسلنیتسا
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٠ :: spring
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٩ :: نوای موسیقی
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ :: بی بهانه
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٦ :: تولدی دیگر
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٦ :: هیجان مضاعف!
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٥ :: 7سین
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ :: زنده به هنر
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ :: روزانه شلوغ من!
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٢ :: چگونه وبلاگ نویس شدم!
» ۱۳٩۱/۱٢/٩ :: پرسش از اقایون
» ۱۳٩۱/۱٢/۸ :: اسفند
» ۱۳٩۱/۱٢/٧ :: از احوال ما اگر پرسی!
» ۱۳٩۱/۱٢/۳ :: چگونه مشاهده گر خوبی باشیم ؟
» ۱۳٩۱/۱٢/۱ :: شادباش یک تولد!
» ۱۳٩۱/۱۱/۳٠ :: مفهوم نقاشی
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۸ :: داستان یک عکس
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ :: آرامش پس از توفان
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٤ :: پرسش
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۳ :: دلخوشیهای به تعویق افتاده!
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٢ :: روزانه
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۱ :: .........
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٠ :: پایانی خوش!
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٩ :: عکس
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۸ :: و یترای
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٧ :: غروبی شیرین!
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٦ :: سلامتی
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۳ :: عکس
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٢ :: بغض
» ۱۳٩۱/۱۱/٦ :: یادگاری ها
» ۱۳٩۱/۱۱/٥ :: ک ل ا ژ
» ۱۳٩۱/۱۱/۱ :: محبتهای س ب ز
» ۱۳٩۱/۱۱/۱ :: سرشار از عشقم امروز!
» ۱۳٩۱/۱٠/۳٠ :: روزانه
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۸ :: عکس
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٧ :: کارگاه خصوصی من!
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ :: new year welcome
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٤ :: عصری عاری از هنر!
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ :: تفاوت در نگاه!
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ :: و یترای
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ :: داستان یک عکس
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ :: داستان یک عکس
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۸ :: 2012farewells2
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٦ :: 2012farewells
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٥ :: روزانه
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٥ :: سبک نگارش من
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٤ :: زبان نوشتاری 2
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ :: زبان نوشتاری
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٢ :: جشن وشادی بدون مرز!
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۱ :: مادر همسر!
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٠ :: عکس
» ۱۳٩۱/۱٠/٩ :: و یترای
» ۱۳٩۱/۱٠/٧ :: طراحان
» ۱۳٩۱/۱٠/٦ :: lovely white snowflakes & my watercolors
» ۱۳٩۱/۱٠/٥ :: شادباش!
» ۱۳٩۱/۱٠/٤ :: تابلوی خاطرات یا کپسول زمان
» ۱۳٩۱/۱٠/۳ :: پیامی به بزرگی یک دنیا!
» ۱۳٩۱/۱٠/٢ :: یلدای 91
» ۱۳٩۱/۱٠/۱ :: روزانه
» ۱۳٩۱/٩/۳٠ :: خواسته های ریز و کوچیک
» ۱۳٩۱/٩/٢٧ :: مسابقه عکس باران
» ۱۳٩۱/٩/٢٧ :: میز شب یلدا
» ۱۳٩۱/٩/٢٦ :: نظرسنجی
» ۱۳٩۱/٩/٢٥ :: ایده ای دوست داشتنی در تقویم زندگی من
» ۱۳٩۱/٩/٢۳ :: rain photography
» ۱۳٩۱/٩/٢٢ :: خاطرات
» ۱۳٩۱/٩/٢٢ :: عکس
» ۱۳٩۱/٩/٢٠ :: رنگ امید
» ۱۳٩۱/٩/۱٩ :: ژنتیک
» ۱۳٩۱/٩/۱٧ :: داستان یک عکس
» ۱۳٩۱/٩/۱٧ :: روزانه
» ۱۳٩۱/٩/۱٤ :: پرسش از من!
» ۱۳٩۱/٩/۱٤ :: پرسشهای صبحگاهی!
» ۱۳٩۱/٩/۱۳ :: سه بازیگر زن برتر؟
» ۱۳٩۱/٩/۱٢ :: سه بازیگر مرد برتر شما؟
» ۱۳٩۱/٩/۱۱ :: عکس پاییزی
» ۱۳٩۱/٩/۱٠ :: داستان یک عکس
» ۱۳٩۱/٩/٩ :: روزانه های زیبا!
» ۱۳٩۱/٩/۸ :: تابلو گوشواره
» ۱۳٩۱/٩/٧ :: صبح بارونی
» ۱۳٩۱/٩/٦ :: پرسشها،خواسته ها!
» ۱۳٩۱/٩/٥ :: رویا
» ۱۳٩۱/٩/٤ :: چیدمان نامتعارف !
» ۱۳٩۱/٩/۳ :: معجزه هر ماه
» ۱۳٩۱/٩/٢ :: هفته پر استرس
» ۱۳٩۱/۸/٢٩ :: دستها و چشمهای مادرم!
» ۱۳٩۱/۸/٢٧ :: داستان یک عکس
» ۱۳٩۱/۸/٢۳ :: زمان
» ۱۳٩۱/۸/٢۱ :: روزانه
» ۱۳٩۱/۸/٢٠ :: دنیای شگفت انگیز نو!
» ۱۳٩۱/۸/۱٩ :: ترانه مو ندگار
» ۱۳٩۱/۸/۱۸ :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» ۱۳٩۱/۸/۱۸ :: اخر هفته!
» ۱۳٩۱/۸/۱٧ :: روزانه
» ۱۳٩۱/۸/۱٥ :: دخترانه ها!
» ۱۳٩۱/۸/۱٤ :: آ بان ماهی های من!
» ۱۳٩۱/۸/۱٤ :: عکس
» ۱۳٩۱/۸/۱۳ :: شادباش!
» ۱۳٩۱/۸/۱٢ :: جواهرهای طبیعت
» ۱۳٩۱/۸/۱۱ :: سبک بوهمایی 4
» ۱۳٩۱/۸/۱٠ :: سبک بوهما3
» ۱۳٩۱/۸/٩ :: سبک بوهمایی 2
» ۱۳٩۱/۸/٩ :: سبک بوهمایی 1
» ۱۳٩۱/۸/۸ :: روزانه
» ۱۳٩۱/۸/٧ :: نگاهی چون الماس!
» ۱۳٩۱/۸/٦ :: نقدفیلم ادوارد دست قیچی
» ۱۳٩۱/۸/٦ :: روزانه
» ۱۳٩۱/۸/٤ :: عکس
» ۱۳٩۱/۸/۳ :: هشدار!
» ۱۳٩۱/۸/٢ :: پاییز از شاند یز تا خونه من!
» ۱۳٩۱/۸/٢ :: دغدغه ها!
» ۱۳٩۱/٧/٢٩ :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» ۱۳٩۱/٧/٢٩ :: دوباره ت س ل ی ت!
» ۱۳٩۱/٧/٢۸ :: عکس
» ۱۳٩۱/٧/٢٦ :: تلفن
» ۱۳٩۱/٧/٢٦ :: متعلق به ناکجا اباد!
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: با او از زندگی.........
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» ۱۳٩۱/٧/٢۳ :: روزانه
» ۱۳٩۱/٧/٢٢ :: از اینترنت تا ترشی!
» ۱۳٩۱/٧/٢٠ :: مسابقه عکس :زنگ آخر
» ۱۳٩۱/٧/۱٩ :: خصوصیات اقلیمی
» ۱۳٩۱/٧/۱۸ :: و اما عشق............
» ۱۳٩۱/٧/۱٦ :: سوغات پاییزی
» ۱۳٩۱/٧/۱٥ :: امضای شخصی
» ۱۳٩۱/٧/۱٤ :: عکس
» ۱۳٩۱/٧/۱۳ :: برشی از کودکی!
» ۱۳٩۱/٧/۱٢ :: آبرنگ زندگی!
» ۱۳٩۱/٧/۱۱ :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» ۱۳٩۱/٧/۱۱ :: دوستانه و بی تکلف
» ۱۳٩۱/٧/۸ :: خودکرده را تدبیرنیست........
» ۱۳٩۱/٧/٦ :: روزانه!
» ۱۳٩۱/٧/٥ :: خرید کردن من!
» ۱۳٩۱/٧/٤ :: عکس
» ۱۳٩۱/٧/۳ :: خاطرات کودکی رو جاودانه کنیم!
» ۱۳٩۱/٧/۱ :: دبیرستانم!
» ۱۳٩۱/٦/۳۱ :: عکس
» ۱۳٩۱/٦/۳٠ :: خونه تکونی فصلی
» ۱۳٩۱/٦/۳٠ :: مسابقه عکس (زنگ آخر)
» ۱۳٩۱/٦/٢۸ :: پاییز زیبا
» ۱۳٩۱/٦/٢٧ :: زنگها برای که به صدا درمی ایند!
» ۱۳٩۱/٦/٢٥ :: اگه زمان به عقب برگرده!
» ۱۳٩۱/٦/٢٤ :: دل نوشت
» ۱۳٩۱/٦/٢۳ :: گیاهخواری
» ۱۳٩۱/٦/٢٢ :: عکس خوراک
» ۱۳٩۱/٦/٢۱ :: ایده روز تولد
» ۱۳٩۱/٦/٢٠ :: روزی خوش
» ۱۳٩۱/٦/۱٩ :: ..........
» ۱۳٩۱/٦/۱۸ :: ذهن ما!
» ۱۳٩۱/٦/۱٧ :: پای سیب
» ۱۳٩۱/٦/۱٦ :: رمزها
» ۱۳٩۱/٦/۱٥ :: ققنوسی دیگر!
» ۱۳٩۱/٦/۱٤ :: کردار
» ۱۳٩۱/٦/۱۳ :: دنیایی جدید برای حضور!
» ۱۳٩۱/٦/۱٢ :: دسر میوه تابستونی
» ۱۳٩۱/٦/۱٠ :: مسافرم ر فت
» ۱۳٩۱/٦/٧ :: ناگفته ها!
» ۱۳٩۱/٦/٦ :: یک سال بعداز بازنشستگی
» ۱۳٩۱/٦/٥ :: تولدی دوباره
» ۱۳٩۱/٦/٤ :: ۱۳٩۱/٦/٤
» ۱۳٩۱/٦/٤ :: خر ید
» ۱۳٩۱/٦/۳ :: جنگل
» ۱۳٩۱/٦/۳ :: اتفاق!
» ۱۳٩۱/٦/۳ :: در یا2
» ۱۳٩۱/٦/٢ :: وی لا
» ۱۳٩۱/٦/۱ :: در یا
» ۱۳٩۱/٥/۳۱ :: سفر به شما ل
» ۱۳٩۱/٥/۳٠ :: بغض
» ۱۳٩۱/٥/٢۳ :: رو انشناسی ا عتراض 2
» ۱۳٩۱/٥/٢٢ :: خلاصه ای از کتاب روا نشناسی ا عتراض
» ۱۳٩۱/٥/٢۱ :: ماه رمضون
» ۱۳٩۱/٥/۱٩ :: مسابقه عکس
» ۱۳٩۱/٥/۱٩ :: عکس
» ۱۳٩۱/٥/۱۸ :: نگاه ما
» ۱۳٩۱/٥/۱٦ :: کتاب عبو ری
» ۱۳٩۱/٥/۱٥ :: از حال بد به حال خوب!
» ۱۳٩۱/٥/۱٤ :: بدون شرح!
» ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: مه مونی
» ۱۳٩۱/٥/۱۱ :: عر وس هزار دا ماد!
» ۱۳٩۱/٥/۱۱ :: روزانه
» ۱۳٩۱/٥/۸ :: مسابقه عکس تابستون
» ۱۳٩۱/٥/٧ :: گمشده های من!
» ۱۳٩۱/٥/٦ :: مدیا
» ۱۳٩۱/٥/٤ :: فیلمها کتابها دیدگاهها
» ۱۳٩۱/٥/۳ :: برشی از یک زندگی با نگاه سیستمی
» ۱۳٩۱/٥/٢ :: سکوت دل انگیز یک روز تابستونی
» ۱۳٩۱/٥/۱ :: رابطه هوایی
» ۱۳٩۱/٤/۳۱ :: شنبه
» ۱۳٩۱/٤/۳۱ :: حواس پرتی
» ۱۳٩۱/٤/٢٩ :: بدقولی
» ۱۳٩۱/٤/٢۸ :: نمک
» ۱۳٩۱/٤/٢۸ :: بررسی سیستمی یک ازدواج
» ۱۳٩۱/٤/٢٧ :: دیدگاه سیستمی6
» ۱۳٩۱/٤/٢٦ :: زنگ تفریح
» ۱۳٩۱/٤/٢٦ :: دیدگاه سیستمی5
» ۱۳٩۱/٤/٢٥ :: دیدگاه سیستمی4
» ۱۳٩۱/٤/٢٤ :: دیدگاه سیستمی 3
» ۱۳٩۱/٤/٢٢ :: عکس
» ۱۳٩۱/٤/٢۱ :: دیدگاه سیستمی2
» ۱۳٩۱/٤/٢٠ :: دیدگاه سیستمی1
» ۱۳٩۱/٤/۱٩ :: مهم نیست........
» ۱۳٩۱/٤/۱٥ :: رنگین کمان
» ۱۳٩۱/٤/۱٢ :: هنر
» ۱۳٩۱/٤/۱۱ :: کاردستی
» ۱۳٩۱/٤/٩ :: پیک نیک2
» ۱۳٩۱/٤/۸ :: پیک نیک
» ۱۳٩۱/٤/٦ :: تا بعد.......
» ۱۳٩۱/٤/٥ :: عکس
» ۱۳٩۱/٤/۳ :: پیک نیک
» ۱۳٩۱/٤/٢ :: اصفهان
» ۱۳٩۱/٤/۱ :: تابستون!
» ۱۳٩۱/۳/۳۱ :: روزانه
» ۱۳٩۱/۳/٢٩ :: کتاب ;پنج وعده دیدار در بهشت
» ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: سرچشمه های زندگی
» ۱۳٩۱/۳/٢٧ :: بدون شرح!
» ۱۳٩۱/۳/٢٦ :: کلا س من
» ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: قا بلمه پارتی!
» ۱۳٩۱/۳/٢٢ :: دلتنگی
» ۱۳٩۱/۳/٢۱ :: عکس و پرسش
» ۱۳٩۱/۳/۱٩ :: رنگ بپاشیم!
» ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: دوستی
» ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: دانش اموز میشویم!
» ۱۳٩۱/۳/۱٦ :: چقد...
» ۱۳٩۱/۳/۱٥ :: عکس
» ۱۳٩۱/۳/۱٤ :: میلاد مبارک!
» ۱۳٩۱/۳/۱٢ :: مه مونی
» ۱۳٩۱/۳/۱٠ :: دیوارهای نامرئی!
» ۱۳٩۱/۳/٩ :: کاردستی
» ۱۳٩۱/۳/۸ :: تابلو گل
» ۱۳٩۱/۳/٦ :: کتاب;انسان در جستجو ی م ع ن ا
» ۱۳٩۱/۳/٥ :: یک روز بدون من!
» ۱۳٩۱/۳/٤ :: عکس
» ۱۳٩۱/۳/۳ :: تصمیم و اراده
» ۱۳٩۱/۳/٢ :: عکس
» ۱۳٩۱/۳/۱ :: نظم
» ۱۳٩۱/٢/۳۱ :: زمینه های ذهنی
» ۱۳٩۱/٢/۳٠ :: نتیجه مسابقه مهمونی چای
» ۱۳٩۱/٢/٢۸ :: مسابقه مهمونی چای
» ۱۳٩۱/٢/٢۸ :: t.party
» ۱۳٩۱/٢/٢٦ :: تابلو گل 2
» ۱۳٩۱/٢/٢٦ :: شوروشادی دنیا
» ۱۳٩۱/٢/٢٥ :: سرعت
» ۱۳٩۱/٢/٢٤ :: دنیای انتی هیستامینها ،سیتریزین ها........
» ۱۳٩۱/٢/٢٢ :: زن
» ۱۳٩۱/٢/۱۸ :: tea party
» ۱۳٩۱/٢/۱۸ :: تولد
» ۱۳٩۱/٢/۱٥ :: مسابقه عکس از بهار
» ۱۳٩۱/٢/۱٤ :: ................
» ۱۳٩۱/٢/۱٢ :: خاطرات شیرین!
» ۱۳٩۱/٢/۱۱ :: حکایت کیک سفارشی!
» ۱۳٩۱/٢/٩ :: شنبه(عکس و پرسش)
» ۱۳٩۱/٢/۸ :: ساعاتی برای خودم!
» ۱۳٩۱/٢/٦ :: خاطره
» ۱۳٩۱/٢/٥ :: خانمها سخت نگیرید3
» ۱۳٩۱/٢/٤ :: تابلو گل
» ۱۳٩۱/٢/۳ :: امضای اشپزی!
» ۱۳٩۱/٢/٢ :: شنبه(عکس و پرسش)
» ۱۳٩۱/٢/۱ :: in love for ever
» ۱۳٩۱/۱/۳٠ :: خانمها به خودتان سخت نگیرید2
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: روزانه
» ۱۳٩۱/۱/٢٩ :: دل خوشی
» ۱۳٩۱/۱/٢۸ :: لحظات توصیف نشدنی!
» ۱۳٩۱/۱/٢٧ :: چیکیتیتا
» ۱۳٩۱/۱/٢٤ :: اید ه های جدید
» ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: خاطره
» ۱۳٩۱/۱/٢٢ :: کتاب خانمها به خودتان سخت نگیرید
» ۱۳٩۱/۱/٢۱ :: روز من !
» ۱۳٩۱/۱/٢٠ :: اولین محل تدریس من!
» ۱۳٩۱/۱/۱٩ :: شنبه
» ۱۳٩۱/۱/۱۸ :: همین امروز!
» ۱۳٩۱/۱/۱٧ :: ثروت های پنهان
» ۱۳٩۱/۱/۱٥ :: مسابقه عکس
» ۱۳٩۱/۱/۱٤ :: سرچشمه بخشش
» ۱۳٩۱/۱/۱۳ :: هدیه نوروزی پسرم به من!
» ۱۳٩۱/۱/۱۱ :: حقوق فردی
» ۱۳٩۱/۱/٩ :: عکس خوراکی
» ۱۳٩۱/۱/٧ :: کارگاه خلاقیت
» ۱۳٩۱/۱/٥ :: دلبستگی
» ۱۳٩۱/۱/٤ :: جلوه های بهاری شهر من!
» ۱۳٩۱/۱/۳ :: ......
» ۱۳٩۱/۱/۱ :: هفت سین سال91
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٩ :: نوروز مبارک!
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۸ :: dreams can come true
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٦ :: شنبه
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٤ :: روزانه
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٤ :: بدون شرح
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: لحظه هارو جاودانه کنیم!
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٠ :: شنبه
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۸ :: نقدفیلم در جستجوی نا کجا آباد finding neverland
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٧ :: دانش اموزانم
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٥ :: آهنگهای زندگی!
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٤ :: دوست
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ :: شنبه
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۱ :: ایده
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٠ :: روزانه!
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: building me a fence
» ۱۳٩٠/۱٢/۸ :: ادبیات پشت کامیونی!
» ۱۳٩٠/۱٢/٦ :: ارزیابی سال 90
» ۱۳٩٠/۱٢/٢ :: ماه شتابان
» ۱۳٩٠/۱٢/۱ :: بدون شرح!
» ۱۳٩٠/۱۱/۳٠ :: از حال بد به حال خوب........
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٩ :: جشنواره!
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ :: اگر ..........
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٦ :: آزمون شخصیت
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ :: هیجانهای درو غین
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٢ :: دوربین مخفی!
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۱ :: میلاد پیام اور مهر ومحبت مبارک!
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٠ :: سلامت!
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٩ :: محیط و وراثت
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٦ :: نقد فیلم آقای هیچکس(Mr.nobody)
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٥ :: جعبه های دوست داشتنی ( lovely chests)
» ۱۳٩٠/۱۱/۱۳ :: ......................
» ۱۳٩٠/۱۱/۱۱ :: انسان!
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٠ :: گپ دوستانه
» ۱۳٩٠/۱۱/٩ :: هنگ!
» ۱۳٩٠/۱۱/۸ :: ! a yummy blog
» ۱۳٩٠/۱۱/٥ :: ع ش ق
» ۱۳٩٠/۱۱/٤ :: پرسشهای بی پاسخ!
» ۱۳٩٠/۱۱/۱ :: ورقی دیگر از تقویم زندگی من!
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٩ :: روزمرگی
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٧ :: نقد فیلم استاکر(stalker)
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٦ :: بازی وبلاگی
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٥ :: عکسهای شیراز
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٤ :: هنر زندگی
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٢ :: به یاد تمام حق جویان تاریخ
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ :: طرح کتابخونه
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ :: دیدار مجازی2
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٩ :: من یک زنم!
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۸ :: امید
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٧ :: عکس
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٦ :: زمان حال
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٥ :: نقد سریال
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٤ :: شادی های کوچک!
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۳ :: سحرخیزی
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۱ :: شتابان!
» ۱۳٩٠/۱٠/۸ :: مهمونی
» ۱۳٩٠/۱٠/٧ :: زن
» ۱۳٩٠/۱٠/٦ :: ساخته ذهن
» ۱۳٩٠/۱٠/٥ :: سیستم های اموزشی خطرناک!
» ۱۳٩٠/۱٠/۳ :: آینده
» ۱۳٩٠/۱٠/٢ :: جمعه زمستونی
» ۱۳٩٠/۱٠/۱ :: روحی سرگردان!
» ۱۳٩٠/٩/۳٠ :: شب یلداتان خوش باد!
» ۱۳٩٠/٩/٢٩ :: موسیقی
» ۱۳٩٠/٩/٢۸ :: سه شنبه ها با موری
» ۱۳٩٠/٩/٢٧ :: عکس
» ۱۳٩٠/٩/٢٧ :: کتاب فروشی
» ۱۳٩٠/٩/٢٢ :: ............
» ۱۳٩٠/٩/٢۱ :: روزانه من
» ۱۳٩٠/٩/٢٠ :: آرمان شهر من
» ۱۳٩٠/٩/۱۸ :: رستگاری!
» ۱۳٩٠/٩/۱٧ :: جمله های به یاد موندنی!
» ۱۳٩٠/٩/۱٦ :: بی خوابی
» ۱۳٩٠/٩/۱۳ :: انسان های الهام بخش
» ۱۳٩٠/٩/۱٢ :: اف س ر د گی
» ۱۳٩٠/٩/۱۱ :: عکس
» ۱۳٩٠/٩/٩ :: گنجینه های زندگی
» ۱۳٩٠/٩/۸ :: دوستان بزرگ
» ۱۳٩٠/٩/٥ :: فیلم زندگی
» ۱۳٩٠/٩/٤ :: ........
» ۱۳٩٠/٩/۳ :: اختلاف زمان!
» ۱۳٩٠/٩/۱ :: عکس
» ۱۳٩٠/۸/۳٠ :: اشک شوق!
» ۱۳٩٠/۸/۳٠ :: نقد فیلم "ماندن"
» ۱۳٩٠/۸/٢٩ :: آرزوی دیدار
» ۱۳٩٠/۸/٢۸ :: نیمه گمشده!
» ۱۳٩٠/۸/٢٧ :: مردان وبلاگ نویس
» ۱۳٩٠/۸/٢٦ :: زیباییها
» ۱۳٩٠/۸/٢٥ :: سیستم بد قلق من
» ۱۳٩٠/۸/٢۳ :: کمی مینشینم.........
» ۱۳٩٠/۸/٢٠ :: جمع دوستان قدیمی
» ۱۳٩٠/۸/۱٧ :: نبرد مثبت و منفی
» ۱۳٩٠/۸/۱٦ :: عید واقعی
» ۱۳٩٠/۸/۱٥ :: مهمونی عذاب اور
» ۱۳٩٠/۸/۱٤ :: مدتهاست نمیتونم
» ۱۳٩٠/۸/۱۳ :: چند خط .........
» ۱۳٩٠/۸/۱٢ :: عروسکهای من
» ۱۳٩٠/۸/۱۱ :: هدیه تولد
» ۱۳٩٠/۸/۱٠ :: مستعد دریافت نشانه ها!
» ۱۳٩٠/۸/٩ :: تازه فهمیدم!
» ۱۳٩٠/۸/۸ :: مسابقه عکس پاییز
» ۱۳٩٠/۸/٧ :: حسرتهای خاموش!
» ۱۳٩٠/۸/٦ :: مکالمه ما
» ۱۳٩٠/۸/٥ :: هرج ومرج
» ۱۳٩٠/۸/۳ :: عرض زندگی
» ۱۳٩٠/٧/۳٠ :: زندگی رو انتخاب کردم!
» ۱۳٩٠/٧/٢٩ :: یادها انرژی می گیرند!
» ۱۳٩٠/٧/٢٥ :: نمیتونم بگم!
» ۱۳٩٠/٧/٢٢ :: گیجم!
» ۱۳٩٠/٧/٢۱ :: بی زمان!
» ۱۳٩٠/٧/٢٠ :: خوشبختی
» ۱۳٩٠/٧/۱۸ :: پراکنده!
» ۱۳٩٠/٧/۱٦ :: عکس
» ۱۳٩٠/٧/۱۳ :: تنهایی
» ۱۳٩٠/٧/۱٢ :: دانستن و نتوانستن
» ۱۳٩٠/٧/۸ :: سوال
» ۱۳٩٠/٧/٧ :: ارتباط
» ۱۳٩٠/٧/٦ :: را ی گیری
» ۱۳٩٠/٧/۳ :: اولین روز تحصیلی متفاوت!
» ۱۳٩٠/٦/۳۱ :: جشنواره پاییز
» ۱۳٩٠/٦/۳۱ :: جادوی باطل شده
» ۱۳٩٠/٦/٢٩ :: تا ج
» ۱۳٩٠/٦/٢۸ :: مطالبات کوچک فراموش شده
» ۱۳٩٠/٦/٢٦ :: نسل برزخی من!
» ۱۳٩٠/٦/٢٤ :: خواهش میکنم!
» ۱۳٩٠/٦/٢٤ :: ازخودم عصبانیم!
» ۱۳٩٠/٦/٢۳ :: ضدونقیضهای من!
» ۱۳٩٠/٦/٢٠ :: لیست های من!
» ۱۳٩٠/٦/۱٧ :: بازنشسته شدم!
» ۱۳٩٠/٦/۱٤ :: پراکنده
» ۱۳٩٠/٦/۱۳ :: به فجیع ترین شکلش!
» ۱۳٩٠/٦/۱۱ :: ساعتها و عصر اطلاعات
» ۱۳٩٠/٦/٧ :: نقد فیلم "در جستجوی خوشبختی"